Kate Royal (soprano) Joseph Middleton (piano): The Desire for Hermitage