Fatma Said performs STRAUSS: Epheu with Joseph Middleton